ทรงพระเจริญ

พระเทพฯ

ค่านิยมคนไทย 12 ประการ

672141

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

ประกาศรับพนักงาน

วันมอบตัวนักเรียน

มอบตัว

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนครไทย

ประกาศ

 

ประกาศผลและวันรายงานตัว

รายชื่อนักเรียน   ชั้น   ม.1  

รายชื่อนักเรียน   ชั้น   ม.4

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติที่ประเทศ มาเลเซีย

10956409_925160387504955_3854564969321186086_o

ขอแสดงความยินดีกับครูประดัด ชมมี และ ดญ.นิภาพร ฉิมมากรม ดญ.อนันยา อ่อนด้วง นักเรียนโรงเรียนนครไทยที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าแข่งขันในเวทีนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนครไทย

ประกาศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนนครไทย พ.ศ. 2556

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนนครไทย  พ.ศ. 2556

คลิกอ่านรายละเอียด

images

โปรแกรม File Zilla

ดาวโหลด โปรแกรม File Zilla  

โปรแกรม Hotphotato 6

ดาวโหลด โปรแกรม  Hotphotato 6 

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558