ประเพณีปักธงชัย อ.นครไทย 2557

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.39 ประชุม 14 พ.ค. 2558

ประสาน300+100

สหวิทยาเขตนเรศวร ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมการอบรม 7-8 พ.ค. 2558

ป้ายการคิด300+100

ภาพกิจกรรม

วันมอบตัวนักเรียน

มอบตัว

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนครไทย

ประกาศ

 

ประกาศผลและวันรายงานตัว

รายชื่อนักเรียน   ชั้น   ม.1  

รายชื่อนักเรียน   ชั้น   ม.4

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติที่ประเทศ มาเลเซีย

10956409_925160387504955_3854564969321186086_o

ขอแสดงความยินดีกับครูประดัด ชมมี และ ดญ.นิภาพร ฉิมมากรม ดญ.อนันยา อ่อนด้วง นักเรียนโรงเรียนนครไทยที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าแข่งขันในเวทีนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย
 

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ค่านิยมคนไทย 12 ประการ

672141